Rhythm Round

Whiskey Rhythm Saloon, 1870 Division St, Nashville, TN

Writer's Round with .ara., Shaina Rhodes, Mandy Copp, Brittany Lane, Stacy Stone, & Kaylee Rose.